Kongregacja Oratorium - Sanktuarium Świętogórskie
O witaj Rodzicielko białego jak śnieg Kwiatu,
Panienko, słodka Ozdobo,
Chwało moja najwznioślejsza"

Sanktuarium

Szanowni Państwo!

 

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera przystępuje do historycznego remontu (rekonstrukcji) organów w Bazylice Świętogórskiej. Sanktuarium na Świętej Górze od ponad 150 lat nie posiada dobrze działających organów. Obecny instrument, pierwotnie autorstwa Bernarda Zintnera z Głogowa (zbudowany w latach 1766-68) od wielu dziesięcioleci milczy i jest zniszczony, natomiast w liturgii używany jest instrument elektroniczny.

 

Udało się zdobyć dotację unijną na rekonstrukcję oryginalnych organów w ramach projektu Przywrócenie XVIII-wiecznego dziedzictwa muzycznego Księży Filipinów. Zamierzamy zbudować 25 głosowy instrument organowy o unikatowych walorach muzycznych dla celów zarówno liturgicznych jak i koncertowych. Autorem projektu instrumentu jest wybitnej klasy specjalista w tej dziedzinie, prof. Julian Gembalski, dziekan wydziału organów i klawesynu Akademii Muzycznej w Katowicach. Koszt instrumentu to około 1 mln zł. Oprócz samych organów, ten wielki historyczny projekt będzie obejmował także gruntowną i pierwszą w historii konserwację trzech stiukowych ołtarzy w Bazylice, rewitalizację ołtarza polowego, zagospodarowanie dla celów pielgrzymkowych ogrodów klasztornych oraz digitalizację Świętogórskich manuskryptów muzycznych. Wszystkie prace mają się zakończyć w czerwcu 2017 roku. Pozyskana dotacja na tę szeroką inwestycję w kwocie 3 mln 730 tys. zł jest niewystarczająca i potrzebny jest tzw. wkład własny w wysokości 650 tys. zł. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie naszych działań.

 

Ofiary na ten cel można przekazywać bezpośrednio na konto Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze (z dopiskiem "ofiara na organy").


Numer konta bankowego BZ WBK 74 1090 1258 0000 0000 2501 4420

 

Istnieje również możliwość przekazania 1% swojego podatku na powyższy cel za pośrednictwem Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, które posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Wystarczy wpisać w zeznaniu podatkowym numer KRS: 0000248432 z dopiskiem "na organy".

 

Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom! Niech Matka Boża wyjedna potrzebne łaski wszystkim Jej Czcicielom i wyrażającym troskę o Dom Cudów Maryi, jakim jest Święta Góra.


Wdzięczni Kustosze Sanktuarium
Księża Filipini

 

 

Zdjęcia organów wykonane w listopadzie 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na południu wielkopolski, 70 km od Poznania, położone jest miasto Gostyń, otoczone malowniczymi wzniesieniami. Na jednym ze wzgórz wznosi się monumentalna Bazylika z kompleksem zabudowań klasztornych. Miejsce to od niepamiętnych czasów nazywane jest Świętą Górą, a dziś przybywa tu wielu turystów i pielgrzymów szukających wrażeń artystycznych i kościelnego zacisza do modlitwy.Chrześcijaństwo na teren dzisiejszej Wielkopolski przybyło wraz z benedyktynami, którzy w 1075 roku założyli opactwo w Lubiniu, kilka kilometrów od Gostynia. Oni właśnie nadali miejscu pogańskiego kultu nowy, chrześcijański charakter, wiążąc kult Jednego, Prawdziwego Boga z kultem Jego Matki Maryi, zatem początki kultu maryjnego na Świętej Górze datuje się na XI - XII w.

Pierwsze wzmianki na temat małej, drewnianej kapliczki, zawierającej cudowny wizerunek Matki Bożej, pochodzą z 1468 r. Już wtedy kult i cześć, jaką Maryja odbierała na tym wzgórzu były tak wielkie, że konieczna była budowa chociażby małego kościoła, który w razie niepogody mógłby pomieścić pielgrzymów. Taki, drewniano - murowany kościółek stanął na Świętym Wzgórzu w 1512 r., staraniem Macieja Borka Gostyńskiego i ks. Stanisława z Oporowa. Zamieszczony w nim obraz przyciągał coraz to nowych pielgrzymów, szukających w nim duchowego i fizycznego wsparcia.

 
Kult rozrastał się nieustannie i szybko okazało się, że dotychczasowy kościół już nie może pomieścić przybywających pielgrzymów. Trzeba więc było myśleć o nowej, obszerniejszej świątyni. Przedsięwzięcie takie wymagało jednak fundatora, a dodatkowo kogoś, kto miejscem cudownym zaopiekowałby się na stałe.
 
Fundator taki znalazł się szybko wśród pielgrzymów, przybywających wyrazić wdzięczność za otrzymane łaski. Okazał się nim Adam Florian Konarzewski, pochodzący z dobrego, starego i niebiednego rodu. Konarzewski złożył Pani ze Świętej Góry przyrzeczenie: z wdzięczności za przyjście na świat, pomimo uznania jego matki za niepłodną, oraz za uzdrowienie z nieznanej, odbytej w dzieciństwie choroby, przyrzekł ufundować Świętogórskiej Pani sanktuarium. Chcąc dopełnić przyrzeczonych zobowiązań, 8 września 1675 r. odbyło się uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy kościół, który postanowiono zbudować na wzór jezuickiego kościoła Świętych Piotra i Pawła w Krakowie.
 
Nim jednak Adam Konarzewski rozpoczął budowę, zabiegał usilnie, aby dla tego świętego miejsca pozyskać dobrych i gorliwych opiekunów. Po nieudanych próbach sprowadzenia tu Ojców Reformatów i Bernardynów, Konarzewski zdecydował, że na Świętej Górze pracować będzie duchowieństwo świeckie według Instytutu Świętego Filipa Neri. W tym celu Adam zwrócił się z prośbą o objęcie nowego miejsca do ks. Stanisława Grudowicza, który będąc proboszczem na Śródce w Poznaniu, znał duchowość filipinów. Między Konarzewskim a ks. Grudowiczem zawiązała się szczera i serdeczna przyjaźń. Ostatecznie ich staraniem, 9 lipca 1668 r. założona została Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze, a jej pierwszy przełożonym został ks. Grudowicz.
 
Adam Konarzewski nie poprzestał jednak na biernym obserwowaniu, jak realizowane jest jego przedsięwzięcie, lecz brał czynny udział w pracach budowlanych. Niestety, swoje bardzo entuzjastyczne zaangażowanie przypłacił wielką ceną, gdy w rok po rozpoczęciu budowy, spad z rusztowania i złamał nogę a w wieku 36 lat zakończył swoje życie. Tragedia ta postawiła pod znakiem zapytania dalszą budowę kościoła świętogórskiego.
Opatrznościowo fundację po zmarłym Konarzewskim przejęła jego żona - Zofia Krystyna z Opalińskich, żywo zainteresowana realizacją pragnienia męża. Po tragicznym wypadku męża Zofia wyjechała do Włoch, przede wszystkim, by ukoić żal po stracie drogiego męża. Zwiedzając Italię odwiedziła także uroczą Wenecję, gdzie ogromne wrażenie wywarła na niej, powstająca według projektu Baltazara Longheny, świątynia Santa Maria della Salute. Zdecydowała, że na Świętej Górze stanie identyczny kościół, do budowy którego Longhena miał sporządzić rysunki i projekty. Projekt Konarzewskiej został poparty przez przełożonego Filipinów gostyńskich ks. Stanisława Grudowicza, który towarzyszył jej w tej podróży. Longhena przyjął zamówienie i stworzył dla Gostynia autorską replikę, która stanowi wariant kościoła weneckiego i jest - jak się dzisiaj uważa - dojrzalszą niż pierwowzór barokową formą.
Od lipca 1677 r. przystąpiono więc do prac budowlanych według nowego projektu, pod kierunkiem architektów Andrzeja i jego syna Jana Catenazzi. Kiedy mury podciągnięto pod tambur, chociaż budowa nie była jeszcze zakończona (brakowało kopuły), Zofia Konarzewska usilnie zabiegała o konsekrację kościoła i przeniesienie do niego Cudownego Obrazu. Choć niechętnie, przystano jednak na wolę fundatorki i w Święto Narodzenia Matki Bożej 8 września 1698 r. sufragan poznański bp Hieronim Wierzbowski dokonał konsekracji kościoła. A oto jak tamte wydarzenia opisuje kronikarz świętogórski ks. Kasper Dominikowski:
 
Tak rzeczy samej zjechał na to miejsce ksiądz biskup Sufragan na dzień oznaczony - i tamże rozporządził. Procesję z kościółka starego do nowego, w której sam z liczną asystencją w kosztownych aparatach postępował z relikwiami świętych męczenników i obrazami cudownemi przebranemi wspaniale mianowicie: jeden obraz wielko-ołtarzowy i drugi Bolesnej Najświętszej Maryi Panny, były niesione przez najdostojniejsze osoby świeckie - obraz zaś świętego Filippa Neriusza przez osoby duchowne, a Procesyję tę uświetniało nieprzeliczone mnóstwo wiernych zgromadzonych wszelakiego stanu i kondycyi. Gdy już złożono pomienione obrazy, każdy w przeznaczonem miejscu, w Nowym Kościele, rozpoczął i odbył Ksiądz Biskup Celebrans obrzęd uroczystego Poświęcenia tegoż Kościoła jako też i trzech głównych ołtarzy w tymże.
Lubo wprawdzie na tę czynność religijną nie masz szczególnego Antentyku, pewną atoli jest rzeczą, że sam Kościół poświęcony został pod tytułem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszym jego patronem postawiony jest Św. Filip Nereusz a przybranemi Patronami są: Św. Józef, Św. Wojciech, Św. Stanisław, Św. Florian i Św. Franciszek z Asyżu.
Zaś za prośbą Fundatorki i samej Kongregacji na obchód dorocznej Pamiątki tego Poświęcenia obraną i postanowioną została Niedziela trzecia po Wielkanocy.

Pierwszą Eucharystię z tej okazji odprawił ksiądz Piotr Tarło, podówczas kanonik Kapituły Katedralnej Poznańskiej i Krakowskiej, a późniejszy biskup poznański. W dwa lata później dobiega kresu życie fundatorki, która pochowana została, wraz ze szczątkami męża w nowej świątyni ? mauzoleum.
W XVIII w. kościół, w nie wykończonym jeszcze stanie, zamknięto na kilka lat z obawy przed dewastacją podczas przemarszu wojsk uczestniczących w wojnie północnej, jak również z racji epidemii panującej wówczas w Wielkopolsce.
Mecenat nad budową Sanktuarium po śmierci Zofii Konarzewskiej przejęła Teofila z Leszczyńskich Konarzewska, żona Filipa, jedynego syna Adam i Zofii Konarzewskich.
Jako, że Filip bardzo niechętnie odnosił się do fundacji rodziców (dla jej dobra nic pozytywnego nie uczynił), po jego przedwczesnej śmierci w 1703 r. wdowa po nim - Teofila wynagrodziła zaniedbania męża zdwojoną hojnością na rzecz Świętej Góry. Właśnie za jej staraniem na Świętą Górę został sprowadzony Pampeo Ferrari, celem zbudowania kopuły wieńczącej kościół. Teofila Konarzewska była także fundatorką wielu dalszych inwestycji na Świętej Górze, przez co znacznie wpłynęła na wygląd dzisiejszej świątyni.
Ponowne małżeństwo Tofilii Konarzewskiej z księciem Januszem Wiśniowieckim w 1704 r. daje możliwość wpisania na listę fundatorów również tego zacnego nazwiska.
Od połowy XVIII w. wygląd Świętej Góry kształtowała córka Filipa i Teofili, a wnuczka Adama i Zofii ? Weronika, która przez swoje małżeństwo z kasztelanem poznańskim Maciejem Mycielskim do grona fundatorów wprowadza nowych dobrodziejów.
Nowa opiekunka bardzo znacznie przyczyniła się do rozbudowy Sanktuarium Gostyńskiego, fundując jeszcze okazalsze uposażenie oraz rozmaite sprzęty i paramenty liturgiczne. Najbardziej znaczącą pozostałością wielkiego zaangażowania Mycielskiej jest murowany klasztor, według projektu Pompeo Ferrari (wcześniejszy, postawiony przez dziadka Weroniki - Adama Konarzewskiego - spłonął w 1731 r.). Wprawdzie początek budowy obecnego klasztoru był zasługą Teofili, która nawet sama nakreśliła schemat zabudowań, jednakże udział Weroniki w finansowaniu budowy był dużo znaczniejszy. Ponadto fundatorka ukończyła budowę wież kościelnych i pokryła kopułę kościoła miedzianą blachą.
Po śmierci męża, w 1747 r. Weronika Mycielska zrezygnowała z wielu rodowych dóbr, przeznaczając je na liczne kościelne fundacje, wśród których Święta Góra pozostaje zawsze na pierwszym miejscu.
 
I tu kończy się historia budowy Świętogórskiego kościoła, który 17 grudnia 1970 r. przez Papieża Pawła VI został wyniesiony do godności Bazyliki Mniejszej, stając się obok katedry poznańskiej drugą bazyliką Archidiecezji.
 
Bez wątpienia niezwykle subtelną i piękną urodę świątynia zawdzięcza temu, że od początku jej powstawania budowie patronowały kobiety. Przedziwnym zrządzeniem losu wcześnie umierali fundatorzy, a ich małżonki kolejno zastępowały mężów wspaniałomyślnym mecenatem na rzecz Świętej Góry. Nie byłoby jednak wszystkich dobrodziejek, nie byłoby tylu rozlicznych fundacji, nie byłoby tak wielu wytworów ludzkiej myśli i serca gdyby nie pierwsza kobieta, która to miejsce wybrała sobie na mieszkanie od niepamiętnych czasów i jest tutaj Gospodynią, Królową, Matką i Największą Dobrodziejką ludzkich serc i dusz. Maryja w cudownym obrazie codziennie ofiaruje ludziom do niej przybywającym pociechę, ratunek, nawrócenie, wszystko, o co tylko proszą w Imię Jej Syna Jezusa Chrystusa. I chociaż rody fundatorów się zmieniały, chociaż koleje losów Świętej Góry były różne, Maryja zawsze była i jest tu najlepszą Fundatorką.

 

 

 

 

Głogówko, 18 kwiecień 2016 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                      

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164, poz.1163 z póź. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. Przywrócenie i popularyzacja XVII- w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia realizowanego w ramach Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego:

Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu, Głogówko 1, 63-800 Gostyń

II. Rodzaj zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79410000-8  - usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne.

III. Szczegółowy opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. Przywrócenie i popularyzacja XVII- w. muzycznej tradycji filipińskiej na Św. Górze poprzez digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia realizowanego w ramach Poddziałania 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiot zamówienia należy opracować zgodnie z wytycznymi   Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w tym dokumentacją konkursową w ramach Poddziałania Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu (Nr konkursu: 6/RPWP.04.04.01-IZ-00-30-003/16)

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć zamawiającemu w dwóch egzemplarzach papierowych oraz dwóch egzemplarzach elektronicznych (płyta CD).

IV. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 31 maja 2016 r.

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

1. Cena (C) ? waga kryterium 60%

2. Doświadczenie (D)  ? waga kryterium  40%

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta oferta, która uzyska największą ilość punktów liczoną według wzoru:

O= C + D

O - łączna ilość przyznanych punktów

C - cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia ? waga kryterium 60% (max. 60 pkt.)

D - liczba przyznanych punktów za posiadanie doświadczenie ? waga kryterium 40% (max. 40 pkt)

W kryterium C największą ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Ocena nastąpi wg wzoru matematycznego:

C= (cena najniższej oferty/cena oferty badanej) x 100 pkt x 60%

W kryterium D ? przy ocenie ofert w kryterium doświadczenie Zamawiający przyzna następującą liczbę punktów:

40 pkt - udokumentowane opracowanie powyżej 10 studiów wykonalności

30 pkt - udokumentowane opracowanie od 5 do 10 studiów wykonalności

20 pkt - udokumentowane opracowanie od 3 do 4 studiów wykonalności

10 pkt - udokumentowane opracowanie od 1 do 2 studiów wykonalności

0 pkt - brak doświadczenia w opracowaniu studiów wykonalności

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 29 kwietnia 2016 r. w Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu, Głogówko 1, 63-800 Gostyń  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta na opracowanie studium wykonalności" Nie otwierać przed 29 kwietnia 2016 r. - lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mailowy: kongregacja@filipini.gostyn.pl wpisując w tytule e-maila: "Oferta na opracowanie studium wykonalności".

Dodatkowe informacje można uzyskać w Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu, Głogówko 15, 63-800 Gostyń lub pod numerem telefonu: 65 572 00 14

Osobą udzielającą informacji jest Ks. Jakub Przybylski.

 


Kongregacja Oratorium Św. Filipa Neri w Gostyniu
63-800 Gostyń, Święta Góra - Głogówko 1
tel. (65) 572 00 14;(65) 572 39 47
fax (65) 572 08 55 (wew. 14)
kongregacja@filipini.gostyn.pl