Sakrament małżeństwa

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.” [KKK 1601]

Trzy miesiące przed ślubem należy zgłosić się do biura parafialnego z następującymi dokumentami:

  • Świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym i bierzmowaniu
  • Świadectwo odbycia katechez przedmałżeńskich lub rekolekcji dla narzeczonych
  • Zaświadczenie z Poradni Rodzinnej
  • Świadectwo ukończenia katechezy w szkole ponadpodstawowej
  • Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC (3 egz.) lub akt małżeństwa zawartego w USC
  • Licencja do zawarcia małżeństwa w parafii Najświętszej Maryi Panny Świętogórskiej (jeśli narzeczeni są z innej parafii)
  • Dane świadków ślubu (imię i nazwisko, wiek, adres, zawód)

Datę oraz godzinę zawarcia sakramentu małżeństwa ustala się z księdzem proboszczem przynajmniej trzy miesiące przed uroczystością.

Brak wszystkich dokumentów trzy tygodnie przed ślubem skutkuje wykreśleniem uroczystości z kalendarza.